K - Door s.r.o.
Vranovská 12                              IČO: 36502294
Nižná Šebastová                         DIČ: 2021936235 (neplatca DPH )
08006 Prešov                              účet : IBAN:SK74 0900 0000 0050 5280 8696

Obchodný register : Okr.súd Prešov , oddiel: Sro, vložka  15869 / P

Tel.: +421905239852
E-mail: k-door@k-door.sk